Shopping cart Your basket is empty ...
Main Page » Conditions

Conditions

REGULAMIN

 

obowiązuje od 26.09.2016

 

 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

         

 

1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] – określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.tacho2safe.eu, oraz określa zasady przestrzegania tych umów, praw i obowiązków sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

 

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.tacho2safe.eu, prowadzony jest przez firmę EURO-TACH Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Wiśniowa 38, NIP 534-266-39-47, REGON. Adres e-mail: office@eurotach.eu, tel: 227288155

 

3. Sklep internetowy www.tacho2safe.eu prowadzi sprzedaż części i akcesoriów motoryzacyjnych.

 

4. Towary sprzedawane w sklepie www.tacho2safe.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych (chyba, że opis towaru stanowi inaczej).

 

5. Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym www.tacho2safe.eu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Obok ceny brutto podane są również ceny netto (bez podatku VAT).

 

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

 

7. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.tacho2safe.eu wystawiane są faktury VAT lub paragon fiskalny.
 

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 

8. Kupującym może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej [KLIENT].

 

9. Zamówienia można złożyć:

 

- a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego, umieszczając wybrany towar do koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Po złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłana wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia w naszym systemie internetowym.

 

- b) telefonicznie lub pocztą elektroniczną, podając nazwę oraz kody zamawianych artykułów i ich ilości. Takie zamówienie powinno również zawierać nazwisko zamawiającego (nazwę firmy), numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu

 

10. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 16:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

 

11. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, lub wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W tym przypadku Klient może anulować lub zmienić zamówienie bądź jego część.

 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w swoim magazynie oraz magazynie dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

13. Klient może odwołać zamówienie do chwili przekazania przez Sprzedawcę paczki kurierowi.

 

14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek opóźnienia w realizacji zamówienia lub niezrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

 

 

 

III.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 

15. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

16. Dostawa towaru odbywa się pod wskazany przez klienta adres.

 

17. Paczki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.

 

18. Wszystkie nadawane przesyłki są ubezpieczone.

 

19. Za opóźnienie w dostawie, wynikające z winy przewoźnika Sprzedawca nie odpowiada.

 

 

IV. PŁATNOŚĆ

 

 

20. Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:

- a) za pobraniem kurierowi przy odbiorze towaru - Kupujący płaci za przesyłkę kurierowi w momencie jej dostarczenia,

 

- b) przedpłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, na podstawie faktury pro forma, która jest wysyłana do Klienta na adres e-mail,

 

- c) gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy,

 

 

V. PROCEDURY REKLAMACYJNE

 

 

21. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

22. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, towar jest niezgodny z umową lub widoczne są uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien poinformować firmę EURO-TACH Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji oraz w razie potrzeby odesłać reklamowany towar pod adres: EURO-TACH Sp. z o.o., WIŚNIOWA 38, 05-800 PRUSZKÓW.

 

23. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem. Klient powinien wysłać towar na swój koszt lub na koszt Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu.

 

24. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

 

25. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

26. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku szkody powstałej nie z winy Klienta towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (brak na magazynie), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu.

 

27. Zakupione części powinny być montowane w autoryzowanych serwisach. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

 

28. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

 

29. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

30. Każdy towar znajdujący się w sklepie internetowym www.tacho2safe.eu objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
 

 

VI. ZWROT TOWARU

 

 

31. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. WISNIOWA 38, 05-800 PRUSZKÓW.

 

32. Towar należy odesłać, na swój koszt. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, jest kompletny, nie nosi śladów użycia, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

 

33. Przy oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy również wyraźne wskazać, czy zwrot zapłaconej przez kupującego ceny towaru, którego dotyczy odstąpienie, nastąpić ma przelewem na wskazany rachunek bankowy (w takim wypadku prosimy podać dokładnie numer rachunku bankowego) czy też za pośrednictwem przekazu pocztowego na wskazany adres (w takim wypadku prosimy podać dokładnie taki adres). Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru, po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana na wskazany adres.

 

34. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni od zawarcia umowy;

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- dostarczania prasy;

- usług w zakresie gier hazardowych.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, gdy produkt został sprowadzony na specjalne zamówienie klienta.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

35. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta – w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), jak również za zgodą klienta dla celów marketingowych i reklamowych (w tym dla przesyłania ofert handlowych).

 

36. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Jeśli klient nie chce otrzymywać informacji i materiałów promocyjno-reklamowych powinien wysłać wiadomość e-mail na adres office@tachoreadercombo.eu wpisując w temacie wiadomości słowo: „rezygnacja” oraz podając swoje imię i nazwisko. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest EURO-TACH Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Wiśniowa 38, NIP 9511733636,REGON 014939338, tel: 227288155

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

38. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd według siedziby Sprzedającego.


Main Page
Card Reader Tacho2Safe

Card Reader Tacho2Safe

249.99 Euro / pcs.

Unfailing and long-lasting device  for downloading data from digital tachographs with built driver’s card reader. A device, that with his small dimentions and simple operation, gained appreciation of transport companies owners and tachograph services in Poland and whole Europe.

1
Sklep internetowy shopGold
Use of this website signifies your agreement to the use of cookies. More information can be found in our Cookies Policy.
Do not show this message again